תנאי אחריות

תנאי אחריות

כללי

 1. החברה אחראית כלפיך לכל פגם של שבר או פרימה הנובע מאיכות החומרים ו/או פגם שמקורו בתהליך הייצור של המוצר בלבד )להלן: "פגם"(, וזאת לתקופות כמפורט להלן בכתב אחריות זה )להלן: "תקופת האחריות"(.
 2. ככל שיתגלה בתקופת האחריות פגם במוצר, החברה תחליף או תתקן, לפי שיקול דעתה, את המוצר, או כל חלק במוצר בו התגלה הפגם.
 3. האחריות תינתן כנגד הצגת תעודת אחריות זו, תוית מיתוג או חריטת מיתוג על גבי המוצר בלבד. תקופת האחריות
 4. תקופת האחריות, מיום רכישת המוצר, הינה לכל החיים. **במקרים של חשיפה לתנאי סביבה קשים (גשם/שמש/קרבה לים/לחות/מים) ו/או שימוש לרעה ו/או פגיעה בזדון במוצר, האחריות אינה תקפה.

סייגים

 1. תעודת אחריות זו אינה מהווה תחליף לביטוח. חברתנו לא תהיה אחראית לכל נזק שעלול להיגרם עקב פגם במוצר, למעט התחייבותה לתקן ו/או להחליף את המוצר, או כל חלק פגום במוצר, בלבד.
 2. האחריות הינה לטיב החומרים ולכל פגם בתהליך הייצור, והיא אינה כוללת אחריות לכל נזק לצרכן ו/או לצד שלישי כלשהו, לרבות נזקי גוף ו/או נזק ישיר או עקיף אחר, מכל סוג.
 3. האחריות אינה חלה על הובלת המוצר. האחריות להובלה הינה על המוביל.
 4. האחריות לא תחול בכל מקרה של פגם במוצר שנגרם כתוצאה ו/או עקב אחד הגורמים המפורטים להלן: א. כל שינוי שייעשה על ידי הצרכן במוצר ו/או בכל חלק מקורי אחר של המוצר, שלא על ידי יצרן מורשה מטעם החברה, או בניגוד להוראות החברה ו/או הוראות הדין. ב. במקרה בו הצרכן, או מי מטעמו, או כל צד שלישי, עשו שימוש בלתי סביר ו/או רשלני במוצר ו/או במקרה בו נגרם נזק למוצר בזדון ו/או ברשלנות ו/או עקב שימוש שלא בדרך המקובלת. ג. במקרה בו הנזק למוצר נגרם כתוצאה מתאונה ו/או פגעי טבע ו/או כוח עליון. ד. במקרה בו המוצר טופל ו/או תוקן על ידי מי שאינו מוסמך לתת שירות למוצר על ידי החברה.

הוראות שימוש ותחזוקה

 1. השימוש בסל הינו באמצעות אחסון מוצרים בתוכו כשהנו על גבי משטח ישר ויציב.
 2. אין להעמיס את נפח הסל בתכולה גדולה יותר מקוטרו.
 3. אין להעמיס משקל יתר על גבי תחתית הסל העשויה ממשטח עץ טבעי.
 4. אין להניע את הסל ממקום למקום כשהוא מלא בתכולה כבדה מ2 קילו.
 5. ניקוי הסל יתבצע באמצעות קצף לניקוי שטיחים/בדים המתאים לבדי כותנה טריקו וטריקו בהרכב סינפוניה, ניתן לנקות את הסל באמצעות קצף זה רך ורק על גבי האיזור הסרוג בסל, אין לרחוץ את הסל הסל במים, אין להרטיב את משטח העץ במים,
 6. אין לנקות את הסל באמצעות ייבוש חם בניקוי יבש מחשש שישבר בעת ביצוע תהליך הניקוי ומחשש מעיוותים בבד הסלסילה.